Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2017

pampam
01:36
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viainvisibility invisibility

May 25 2017

pampam
22:15
Ryszard Krynicki, Koty
Reposted fromciarka ciarka
21:55
9758 0358 500

marigoldbub:

2017 mood

16:56
3892 15ab 500
Reposted fromlegitimateslut legitimateslut viakrybus krybus

May 24 2017

pampam
20:31
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viacasanovared casanovared
pampam
15:54
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
Reposted fromislandinthesun islandinthesun viaciarka ciarka
pampam
03:19
4051 bfb5 500
Reposted fromdzulajj dzulajj viaciarka ciarka
pampam
02:58
4199 eff5 500
Reposted fromlyder lyder viakrybus krybus

May 23 2017

21:22
0130 fd5e

#thankful

Reposted frommyry myry viakrybus krybus
pampam
01:40
5159 9774
Reposted fromkyte kyte viaoxygenium oxygenium
01:38
4163 2ede 500

smudgedup:

opening up

pampam
01:36
1864 c3ad
Reposted frommaardhund maardhund viaciarka ciarka
pampam
01:36
01:36
That’s how you know you love someone, I guess. When you can’t experience anything without wishing the other person were there to see it, too.
Kaui Hart Hemmings, The Descendants
(via thelovejournals)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaciarka ciarka

May 18 2017

17:45

New Minimalistic Single Line Tattoos by Mo Ganji

With a single delicate black line, Berlin-based tattoo artist Mo Ganji (previously) creates the faces of intertwined portraits, the details of flying birds, and the forms of running animals. Each tattoo relies on an unbroken line that varies only slightly in thickness as it weaves in and out of each image, sometimes accompanied by a few accent dots. Seen here is a collection of pieces from the last year, and Ganji shares more new works on Instagram.

Reposted fromcuty cuty viaciarka ciarka
pampam
14:40
pampam
14:21

May 17 2017

pampam
02:28
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viaciarka ciarka
pampam
02:27
Bycie niechcianym. Jeśli odczujesz to raz, nigdy o tym nie zapomnisz
     
— smutne, ale prawdziwe ...
Reposted frompaulinac26 paulinac26 vianothingwrong nothingwrong
01:00
4792 4db2 500

m. świetlicki / drobna zmiana

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl