Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 11 2018

18:17
3713 b157
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaxannabelle xannabelle

January 10 2018

pampam
15:35
8502 3220
Reposted fromolaosa olaosa viasatyra satyra
pampam
15:35
1462 bf1f
Reposted fromolaosa olaosa viasatyra satyra

January 09 2018

pampam
21:49
Czy jest coś, co mogę dla ciebie zrobić?
Czy masz duszę, którą mogę ocalić?
— Gavin Thorpe - Out of place
Reposted fromNataly Nataly

January 08 2018

pampam
22:15
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viaxannabelle xannabelle
pampam
20:48
9059 cc6c
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viasatyra satyra
pampam
20:48
...każdy raz w życiu trafia na taki etap, z którego ani nie może się wycofać, ani pójść dalej. Przynajmniej przez jakiś czas.
— Magdalena Knedler – Historia Adeli
Reposted fromnyaako nyaako viaxannabelle xannabelle
pampam
20:47
7314 dacc 500
Reposted fromkaiee kaiee viasatyra satyra
20:47
8056 8f87 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viasatyra satyra
pampam
20:46

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— Bartłomiej Jobczyk
Reposted fromwstydem wstydem viaNataly Nataly

January 07 2018

pampam
16:51
8005 d97b 500
Reposted fromPolinda Polinda viasatyra satyra
pampam
16:50
Nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas...
— ks. Jan Twardowski
pampam
16:49
6731 84ad
Reposted fromzciach zciach viaxannabelle xannabelle
pampam
16:45
pampam
16:44
W tym roku uratuj mnie przed samotnością.
— Moje nocne przemyślenia
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxannabelle xannabelle
16:44
8971 1f36
pampam
16:44
7200 1ac6
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viasatyra satyra
pampam
16:41
5615 ed0a 500
Reposted fromGIFer GIFer viasatyra satyra
pampam
16:40
1922 410f
Reposted fromtfu tfu viaxannabelle xannabelle
pampam
16:39
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl