Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

01:36
That’s how you know you love someone, I guess. When you can’t experience anything without wishing the other person were there to see it, too.
Kaui Hart Hemmings, The Descendants
(via thelovejournals)
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaciarka ciarka

May 18 2017

17:45

New Minimalistic Single Line Tattoos by Mo Ganji

With a single delicate black line, Berlin-based tattoo artist Mo Ganji (previously) creates the faces of intertwined portraits, the details of flying birds, and the forms of running animals. Each tattoo relies on an unbroken line that varies only slightly in thickness as it weaves in and out of each image, sometimes accompanied by a few accent dots. Seen here is a collection of pieces from the last year, and Ganji shares more new works on Instagram.

Reposted fromcuty cuty viaciarka ciarka
pampam
14:40
pampam
14:21

May 17 2017

pampam
02:28
Tak, możesz być wszystkim dla mnie. Wierzę w ciebie i wierzyłam od pierwszej chwili naszego poznania. Możesz wszystko zmienić, wszystko ze mnie zrobić, co zechcesz. Tylko chciej tego i kochaj mnie bardzo. Mnie trzeba strasznie, bez pamięci kochać i trzymać z całej siły. Inaczej nie ma mnie. Ginę czasem nawet sama dla siebie. Sama siebie nie znam w takich chwilach.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromlittlefool littlefool viaciarka ciarka
pampam
02:27
Bycie niechcianym. Jeśli odczujesz to raz, nigdy o tym nie zapomnisz
     
— smutne, ale prawdziwe ...
Reposted frompaulinac26 paulinac26 vianothingwrong nothingwrong
01:00
4792 4db2 500

m. świetlicki / drobna zmiana

May 15 2017

pampam
16:37
7533 ba07
co? /
pampam
16:37
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

May 13 2017

22:08
7422 a610 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier vialenifca lenifca
pampam
22:08
nie wiem czy chcę
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir vialenifca lenifca
pampam
17:23
1397 b00d 500
Reposted fromqb qb viakrybus krybus
pampam
14:23
5773 659f
Reposted fromnyaako nyaako viaciarka ciarka
pampam
12:09
1299 25ac
egon schiele.
Reposted fromrol rol viatherivernymph therivernymph
12:08
12:08
2175 d681 500
Reposted frombrumous brumous viatherivernymph therivernymph
pampam
12:07
Elementy rzeczywistości, wszystkie razem i każdy z osobna, wydawały mi się bez sensu tak długo, dopóki ich nie powiążę osobiście w jakąś rozsądną całość. Świat składał się na razie z kawałków bez znaczenia, które należało dopiero pozszywać, żeby nie tylko całość miała swój sens, ale i nadała go poszczególnym częściom. Zaczynałem właśnie żyć, a przecież nie mogłem żyć bez sensu.
— Sławomir Mrożek
Reposted fromirresponsible irresponsible viaciarka ciarka
12:07
9600 3066 500

con-ti:

A visual metaphor for falling in love.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds viaciarka ciarka

May 12 2017

pampam
02:09
Reposted fromFlau Flau viakrybus krybus

May 11 2017

pampam
02:29
2564 98fd
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaargasek argasek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl