Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

11:15
3713 b157
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaciarka ciarka
pampam
11:15
Czy nie była to po prostu histeria człowieka, który w głębi duszy uświadamia sobie swą niezdolność do kochania i zaczyna wmawiać sobie miłość?
— Milan Kundera "Nieznośna lekkość bytu"
pampam
11:14
Nie trzeba roku, aby zapomnieli o tobie.
— Marek Hłasko
Reposted frominpassing inpassing vialenifca lenifca

August 21 2017

pampam
23:35
6732 5691
Reposted fromlakonika lakonika viaciarka ciarka

August 19 2017

pampam
00:06
1709 ea10
Reposted fromkarahippie karahippie viadnnb09 dnnb09

August 18 2017

pampam
11:46
8959 16ef
Reposted fromscorpix scorpix viatherivernymph therivernymph

August 17 2017

pampam
22:13
Reposted fromikari ikari viaciarka ciarka
pampam
22:11
0286 2f06 500
Reposted fromniemadokaduciec niemadokaduciec viaciarka ciarka
pampam
21:34
7862 c9f9 500
Reposted fromSzczu Szczu viasatyra satyra
pampam
21:34
0189 d245
Bukowski
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viasatyra satyra

August 16 2017

pampam
00:06
pampam
00:04
pampam
00:03
9535 f970
Reposted fromlostness lostness vialenifca lenifca
pampam
00:02
Reposted fromciarka ciarka

August 15 2017

23:59
7399 8adf 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viaciarka ciarka
23:58
4848 2d3a 500
Reposted fromunco unco viaciarka ciarka
pampam
23:57
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viaciarka ciarka
pampam
23:57
Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.
— Jeanette Winterson "Płeć wiśni"
Reposted fromyourtitle yourtitle viaciarka ciarka
pampam
23:56
Im więcej się ma do powiedzenia, tym więcej się chyba milczy.
— Hłasko
Reposted fromrawwwr rawwwr vialenifca lenifca
23:56
5046 354c 500

noise2010:

Pamphlet about the “Sea Concert” (conducted by the Polish artist Edward Krasinski). The pamphlet documents Tadeusz Kantor’s Panoramic Sea Happening, which took place at the Polish seaside town of Osieki in 1967.

Reposted frominfinitenoise infinitenoise viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl